Надання послуг

home-tabs


Як засвідчує досвід роботи Верховної Ради України останніх років, одним з актуальних питань у функціонуванні парламенту є залучення до законодавчої діяльності фахівців у сфері законотворчого процесу.

Адже якість законів, що приймаються народними депутатами, викликає чимало критики та нарікань як у професійному середовищі, так і серед широкого кола громадськості.

Фактично ми маємо дві проблеми. Перша – це неспроможність професійно реалізувати у тексті законопроекту його ідею, що призводить до неможливості його прийняття і подальшої реалізації. Друга – очевидна абсурдність тих чи інших положень законопроекту, що має місце через нерозуміння базових основ законотворчої діяльності.

У таких умовах на перший план виходить надання професійних юридичних послуг з підготовки проектів законів, постанов, інших актів Верховної Ради України.

Належна якість законопроекту є невід'ємною складовою іміджу його ініціатора.

Крім того, одним з ключових елементів законодавчої діяльності парламенту є підготовка поправок і пропозицій.

Належним чином підготовлені поправки і пропозиції до законопроекту можуть кардинально змінити його зміст відповідно до позиції їх автора з того чи іншого питання.
Звернення до Конституційного Суду України з конституційним поданням є одним з основних прав народного депутата, яке реалізується ним спільно з іншими парламентарями у кількості не менше 45 осіб. Це дозволяє порушити перед Конституційним Судом України питання про відповідність Конституції України законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України та Уряду, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Відповідний акт або його окремі положення можуть бути визнані Конституційним Судом України неконституційними.

У зазначений спосіб перед Конституційним Судом України також порушується питання про офіційне тлумачення Конституції України.

Таким чином, конституційне подання є одним з ефективних засобів, що може бути використаний народним депутатом задля захисту інтересів своїх виборців.

Крім того, відповідно до Конституції України з конституційним поданням до Конституційного Суду України можуть звернутися: Президент України, Верховний Суд, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховна Рада Автономної Республіки Крим.


home-tabs

Законодавство надає право кожному народному депутату звернутися із депутатським запитом або депутатським зверненням до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до підприємств, установ, організацій.

Рішення про направлення депутатського запиту має бути прийнято Верховною Радою України, тоді як депутатське звернення підписується і направляється народним депутатом безпосередньо.

При цьому строк розгляду депутатського запиту не повинен перевищувати 15 днів, а депутатського звернення — 10 днів з дня їх одержання. І лише у виняткових випадках цей строк може бути подовжений.

Недодержання встановлених законом строків надання відповіді на депутатський запит чи депутатське звернення, надання неправдивої або неповної інформації має наслідком відповідальність.

Таким чином, за допомогою професійно складених депутатських запитів і депутатських звернень народний депутат має можливість не тільки внести відповідні пропозиції щодо діяльності тих чи інших органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, але й вимагати припинення протиправних дій окремих посадових і службових осіб.


home-tabs

Не зважаючи на певні досягнення на шляху розвитку сучасного парламентаризму, приходиться констатувати серйозні недоліки у процесі розгляду Верховною Радою питань порядку денного.

Так, нерідко мають місце випадки порушення головуючим та іншими учасниками пленарних засідань вимог Регламенту. У зв'язку з цим питання надання юридичних консультацій з питань застосування положень Регламенту Верховної Ради України та інших законів, які регулюють діяльність парламенту, є одним з найбільш актуальних на сьогоднішній день.

Будучи поінформованим належним чином щодо правильності застосування положень Регламенту, а також тих правових засобів, які можуть бути використані парламентарями у випадку порушення його положень, кожний народний депутат зможе належним чином захистити інтереси своїх виборців.


home-tabs


Підготовка різного роду аналітичних матеріалів з актуальних питань держави і суспільства, у тому числі щодо окремих законопроектів, положень чинного законодавства та можливих наслідків їх застосування на практиці є важливим напрямом діяльності.

Подібні матеріали можуть бути використані не тільки народними депутатами чи представниками інших органів влади, установами, організаціями при виконанні покладених на них завдань та здійснення функцій, але й стануть цілком корисними для досягнення статутних цілей громадських організацій.Професійна правнича допомога представникам органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в умовах недостатньої кількості спеціалістів у цій сфері суспільних відносин є достатньо актуальною.

Надання фахових консультацій та професійна підготовка проектів рішень, розпоряджень та інших документів не тільки допоможе сформувати належний імідж місцевої влади в очах відповідної територіальної громади, але й дозволить уникнути проблем із наслідками порушення законодавства у майбутньому.
Підготовка договорів для фізичних та юридичних осіб, безумовно, є ключовим напрямом діяльності. Професійне складання договору є запорукою для уникнення проблем з виконанням та застосуванням його положень у майбутньому.

Крім того, важливе місце займає також розробка різних нормативних документів внутрішнього характеру, які використовуються у діяльності підприємств, установ, організацій, таких як: статути, положення, тощо. Фахова підготовка зазначених документів дозволить оптимізувати діяльність відповідної організації та захистити права і законні інтереси її членів.
Важливе місце серед переліку юридичних послуг займає представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах, а також у взаємовідносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

Не зважаючи на всі нарікання, які останнім часом розповсюджуються у ЗМІ стосовно діяльності органів судової влади, саме суд на сьогоднішній день залишається єдиним місцем цивілізованого вирішення спору.

У цьому контексті актуальними є не тільки навички у відстоюванні своєї позиції безпосередньо у судових засіданнях, але й фахова підготовка різного роду процесуальних документів: позовів, скарг, клопотань тощо.

Крім того, професійна допомога з юридичних питань не тільки здатна забезпечити захист прав особи від протиправних дій представників влади, але й значною мірою сприятиме досягненню у законний спосіб інших цілей.


Зворотній зв'язок